Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní Ustanovení

1.1. Internetový obchod martamusilova.cz

 • 1.1.1. Internetový obchod který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese https://www.martamusilova.cz, provozuje jako prodávající Ing. Marta Musilové, BA, Javoří 32, 779 01 Maletín.  Provozovna Opletalova 6, 779 00 Olomouc. ICO: 87067498 , DIC: CZ 8162315370

 • 1.1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Kupující

 • 1.2.1. Kupující - spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. (Dále jen "Kupující".)

 • 1.2.2. Právní vztahy prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky") se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších novelizací.

 • 1.2.3. Kupující - podnikatel - je osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen "Kupující - podnikatel").

1.3. Všeobecné obchodní podmínky

 • 1.3.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy.

 • 1.3.2. Podáním objednávky Kupující potvrzuje svůj souhlas s Obchodními podmínkami v jejich plném znění.

 • 1.3.3. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

 • 1.3.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Provozovatele, je Kupujícím - podnikatelem. Na tyto obchodní případy se vztahuje obecná zákonná úprava pro kupní smlouvu.

1.4. Definice a výklad pojmů

 • 1.4.1. Kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 • 1.4.2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

 • 1.4.3. Internetový obchod - on-line systém provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím za použití komunikace na dálku, tzv. distančně. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.martamusilova.cz.

2. Nabídka zboží, objednávka, uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby

2.1. Nabídka zboží

 • 2.1.1. Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na webových stránkách internetového obchodu. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, nabídka zboží je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Objednávka

 • 2.2.1. Objednávku může Kupující vytvořit pomocí formuláře na webových stránkách internetového obchodu.

 • 2.2.2. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře na webových stránkách internetového obchodu Kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (viz čl. 2.4.1.) a způsobu platby (viz čl. 2.5.1.) Kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Provozovatelem.

2.3. Uzavření kupní smlouvy

 • 2.3.1. Provozovatel se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy Kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s Obchodními podmínkami a Provozovatel nemá konkrétní důvod domnívat se, že Kupující kupní smlouvu poruší. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu e-mailem na elektronickou adresu Kupujícího.

 • 2.3.2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (tzv. akceptací), jež je Provozovatelem zasláno Kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v Objednávce.

 • 2.3.3. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

2.4. Způsob dopravy

 • 2.4.1. Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží z Kupní smlouvy určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

 • 2.4.2. O odeslání zboží se Provozovatel zavazuje informovat Kupujícího na elektronickou adresu zadanou Kupujícím při vytvoření objednávky.

 • 2.4.3. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.

 • 2.4.4. V případě zasílání zboží do zahraničí si Provozovatel vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.

2.5. Způsob platby

 • 2.5.1. Provozovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby: platební kartou po internetu přes platební bránu 3-D Secure, bankovním převodem po dokončení objednávky, na dobírku až při převzetí od doručovatele, kartou při osobním odběru na výdejním místě Provozovatele, v hotovosti při osobním odběru na výdejním místě Provozovatele.

 • 2.5.2. Pokud Kupující zvolí jako způsob platby bankovní převod, uhradí cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet Provozovatele. Pro co nejrychlejší vyřízení objednávky doporučuje Provozovatel uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který Kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 • 2.5.3. Při volbě platby platební kartou po internetu bude Kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a částka ve výši kupní ceny odečtena z účtu Kupujícího.

 • 2.5.5. Veškeré změny a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání.

 • 2.5.6. Ceny nabízeného zboží a služeb (např. doprava) jsou uvedeny včetně DPH. Pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

2.6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

 • 2.6.1. Provozovatel je povinen dodat Kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

 • 2.6.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek Kupujícím si Provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit Provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme.

 • 2.6.3. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené Kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

 • 2.6.4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 • 2.6.5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@martamusilova.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

 • 2.6.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 • 2.6.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

2.7. Slevové kupony a vouchery

 • 2.7.1. Provozovatel poskytuje různé druhy slev na nabízené zboží také formou slevových kuponů a voucherů, které nejčastěji obsahují slevové kódy.

 • 2.7.2. Slevové kupony a vouchery není možné uplatňovat na zboží ve výprodeji a na zboží označené jako sleva/akce.

 • 2.7.3. Slevové kódy není možné uplatňovat opakovaně, pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.

 • 2.7.4. Slevové kupony a vouchery nelze vzájemně kombinovat ani používat současně pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.

 • 2.7.5. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy, slevového kuponu nebo voucheru, má Provozovatel právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu nebo voucheru odmítnout. V takovém případě je uživatel informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel slevy či slevového kuponu nejasnosti, platí jejich výklad stanovený Provozovatelem.

3. Dodání zboží

3.1. Dodací lhůta

 • 3.1.1. Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro Provozovatele závazná.

 • 3.1.2. Provozovatel se zavazuje Kupujícímu zboží v nejbližším možném termínu odeslat.

 • 3.1.3. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

 • 3.2.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na Kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

 • 3.2.2. Součástí dodávky je doklad o zakoupení výrobku, který uvádí datum prodeje, označení výrobku, kupní cenu a údaje o prodávajícím. Prodávající zašle Kupujícímu na žádost daňový doklad v elektronické podobě.

 • 3.2.3. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 • 3.2.4. Reklamace mechanického poškození výrobku, neodpovídajícího zboží apod., které nebylo patrné při převzetí zásilky od přepravce, je Kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud Kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s odst. 3.2.3. a 3.2.4. těchto Obchodních podmínek.

 • 3.2.5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 • 3.2.6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 • 3.2.7. Veškerá sdělení prodávajícího mohou být Kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím

 • 4.1.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má Kupující v souladu s § 1829 a n. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě Kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

 • 4.1.2. V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy ať už v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či poškozené, má Provozovatel vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku Kupujícího vůči Provozovateli na vrácení kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací Kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

 • 4.1.4. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. spodní prádlo a plavky), dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik nebo časopisů.

 • 4.1.5. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.

 • 4.1.6. Odstoupí-li Kupující oprávněně od kupní smlouvy, je Provozovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 • 4.1.7. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Provozovateli odeslal.

 • 4.1.8. Pro odstoupení od smlouvy může Kupující využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který obdržel spolu se zaslaným zbožím nebo formulář dostupný na webových stránkách Provozovatele

 • 4.1.9. Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy Provozovatelem

 • 4.2.1. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným sortimentem, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.

 • 4.2.2. Provozovatel i Kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li Provozovatel, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a Kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.

 • 4.2.3. Do doby převzetí zboží Kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoliv.

 • 4.2.4. Pokud Provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

 • 4.2.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Práva z vadného plnění

 • 5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 • 5.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost.

 • 5.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • 5.4. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

 • 5.5. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména fakturu (prodejní doklad).

 • 5.6. Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

 • 5.7. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 • 5.8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

 • 5.9. Jestliže Provozovatel reklamaci neodmítne, vystaví Kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci Provozovatele a Kupujícího, co je obsahem reklamace dle Kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka Provozovatele.

 • 5.10. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 • 5.11. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je Provozovatel povinen Kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno Kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Provozovatel v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

 • 5.12. V případě, že si Kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené Provozovatelem reklamované zboží, je Provozovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Provozovatel Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

6. Ochrana osobních údajů

 • 6.1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa, pohlaví, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem.

 • 6.2. Nakládání s osobními údaji Kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • 6.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, provozování věrnostního programu pro Kupujícího a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 • 6.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

 • 6.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 • 6.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 • 6.7. V případě, že by se Kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 • 6.10. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 • 6.11. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

 • 6.12. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Žádná z cookie použitá na webových stránkách internetového obchodu nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může Kupující jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivé cookie lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní webové stránky.

7. Závěrečná ustanovení

 • 7.1. Jazykem komunikace mezi Provozovatelem a Kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

 • 7.2. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

 • 7.3. Znění Obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Provozovatele a Kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění Obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

 • 7.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 • 7.5. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Provozovatele.

Pokud si u nás necháte vytvořit zakázku na míru, odpovídají tomu tyto podmínky.

Smlouva o provedení krejčovského díla

1. Ing. Marta Musilová BA, IČ 87067498, sídlem Olomouc - Nové Sady, Rokycanova 795/1h, provozovna Olomouc, Opletalova 6 (dále jako zhotovitelka) na straně jedné a


2. _______________________________________________________________

(dále jako objednatel) na straně druhé

uzavřeli mezi sebou tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení krejčovského díla (dále jen "dílo") a to v rozsahu sjednaném mezi stranami. Takto si strany odsouhlasily návrh provedení díla včetně střihu a látky šatů.

II.

Cena

Smluvní strany se dohodly, že cena uvedená v zakázkovém listu při objednávce je vypočtená na základě předběžné kalkulace zakázky a může dojít k její změně. Cena, se může navýšit vzhledem k dalšímu vypracování v průběhu tvorby a dalších požadavků objednavatele a změn na požadovaném modelu oproti objednávce. Objednatel při podepsání smlouvy zaplatí zálohu v hodnotě minimálně 50% celkové částky díla. Zbývající část ceny díla zaplatí při vyzvednutí hotového díla. Zhotovitelka po řádném předání zhotoveného díla objednateli vystaví daňový doklad. Po uhrazení zbylé části zakázky je dílo považováni za odsouhlasené a další případné práce budou považovány jako vícepráce, které si zákazník uhradí dle platného ceníku.

III.

Termín provedení a předání

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitelka bude kontaktovat objednavatele ke zkoušce a následně k převzetí, jakmile bude dílo dotvořeno. Termín je dohodnut se zákazníkem individuálně. Doba se může lišit vzhledem k pracnosti a dalším okolnostem. Podmínkou dodržení rámcového termínu je řádná součinnost objednatele při zhotovení díla, zejména dostavení se ke zkoušce dle výzvy zhotovitelky. V případě, že objednatel ve smluveném termínu neposkytne součinnost, má zhotovitelka právo od smlouvy odstoupit.

Objednatel se zavazuje vyzvednout a převzít dílo ve sjednaném termínu. Objednatel se zavazuje ve sjednaném termínu dostavit se ke zhotovitelce a dílo si převzít. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel dílo nepřevezme včas ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit zhotovitelce smluvní pokutu v částce 0,05% sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení s převzetím díla.

Nepřevezme-li objednatel dílo ve sjednaném termínu, náleží dále zhotovitelce úplata za uskladnění ve výši 100 Kč za každý započatý den skladování.

Smluvní strany se dohodly, že pokud si objednatel dílo nevyzvedne nejpozději do 90 dnů od sjednaného termínu zhotovení díla, tato smlouva pozbývá účinnosti a zcela se ruší. Zhotovitelka má nárok na náklady spojené se zhotovením díla, které jsou mezi stranami určené zaplacenou zálohou a tuto si pro tento případ může zhotovitelka v plné výši ponechat. Po převzetí díla, jakékoli úpravy a zásahy do střihu budou považovány jako více práce a proto budou hodnoceny jako nová zakázka, jejich nová zakázka, jejich úhrada proběhne dle aktuálního ceníku.

IV.

Průběh realizace

Průběh realizace zakázky je následující. Objednavatel v rámci objednávky specifikuje veškeré detaily zakázky - především látku, styl a střih objednaných produktů. Tělesné míry, na základě kterých jsou produkty ušity, jsou objednavateli naměřeny v dílně při uzavřením kupní smlouvy. Podpisem zakázkového listu kupující potvrzuje správnost svých tělesných měr. Po zhotovení zakázky je zákazník prodávajícím pozván na zkoušku, v rámci které jsou v případě potřeby realizovány drobné úpravy produktů zdarma. Po realizaci úprav je zakázka předána zákazníkovi.

VI.

Odpovědnost stran

Zhotovitelka nese odpovědnost za kvalitu práce i za termín zhotovení díla ode dne převzetí zakázky do dne zhotovení díla. Zhotovitelka poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Smluvní strany se dohodly, že po uplynutí 90 dní termínu zhotovení díla už zhotovitelka nemá odpovědnost za škodu na díle. Smluvní strany se dohodly, že po uplynuté této lhůty je zhotovitelka oprávněna dílo zcela zlikvidovat.

VII. Prohlášení stran

Objednatel prohlašuje, že smlouvu uzavřel v provozovně zhotovitelky. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetli, že měli dostatek času na seznámení se s jejími ustanoveními, že jsou jim ujednání smlouvy zcela zřejmá a jejich závaznost stvrzují svým podpisem.xt...